Ämbetsverkarna är nationens ryggrad och själ. De är de som ser till att det mesta händer på nationen

Som ämbetsverkare jobbar du ideellt för att det är så väldigt kul. De flesta ämbeten väljs på ett av de tre landskap som hålls varje termin och i början av terminen drar alla ämbetsverkare iväg på en hejdundrade kongress där vi leker, säger smarta saker och myser. Dessutom har ämbetsverkarna en massa roliga aktiviteter tillsammans under terminen. Det här är alla ämbeten som finns:

ALUMNSAMORDNARE

Som alumnsamordnare är du tillsammans med förste kurator ansvarig för nationens alumnverksamhet och kontakten med dess seniora medlemmar. Du är agerar även som nav mellan nationens nuvarande medlemmar och dess seniorer och bör därför delta, i den mån det är möjligt, som adjungerad vid seniorföreningens möten. Utöver detta ska du anordna gemensamma aktiviteter i syftet att främja relationerna mellan nationen både nu som då.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

ANTIKVARIE

Som antikvarie ansvarar du för att i samråd med andre kurator se till att nationens antikvariesamling är i gott skick och löpande inventeras enligt gällande regelverk. Som antikvarie är du ledamot i biblioteksnämnden och tillsammans med arkivarien nationens representant i Arkivariekonventet. Ämbetet väljs på perioden av ett år och tillsätts i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden inför vårterminens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

ARKIVARIE

Som arkivarie ansvarar du för att nationens omfattande arkiv är i ordning och att viktiga handlingar och dokument löpande arkiveras enligt gällande regelverk. Som arkivarie är du ledamot av biblioteksnämnden. Ämbetet väljs på perioden av ett år och tillsätts i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden inför höstterminens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

BARVÄRD

Som barvärd bistår du nationens barmästare, hovmästare och köksmästare i driften av restaurangen. En dag i veckan ska du som barvärd vara ansvarig utskänkare samt ansvara för bland annat anställning av personal och ekonomisk redovisning. Fyra barvärdar väljs för en termin på nationens tredje ordinarie Landskap.

Ämbetet berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

BIBLIOTEKARIE

Väljs i första hand på förslag från biblioteksnämnden. Som bibliotekarie ansvarar du för driften av nationsbiblioteket, vilket innebär att du handhar inköp och underhåll av bokbeståndet, samt att i samband med biblioteksnämndens ledamöter ansvara för nationsbibliotekets utlåning av böcker. Du är ordförande i biblioteksnämnden och är nationens representant i bibliotekariekonventet. Bibliotekarien väljs för ett år på vårterminens andra ordinarie Landskap. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit medlem i minst två terminer.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

BIBLIOTEKSNÄMNDSLEDAMOT

Som biblioteksnämndsledamot medverkar du på biblioteksnämndens möten som ser över den övergripande verksamheten rörande nationens arkiv och bibliotek, till exempel inköp av aktuell kurslitteratur och ansvarar för nationsbibliotekets utlåning av böcker i samarbete med nationens bibliotekarie. Biblioteksnämnden består av åtta ledamöter där fyra väljs omlott för två år på vårterminens tredje ordinarie Landskap.

BITRÄDANDE REVISOR FÖR FÖRSTE KURATOR OCH STIPENDIENÄMNDEN

Som biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med förste kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och förste kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden väljs, i första hand på förslag från valutskottet, för två terminer på vårterminens tredje ordinarie Landskap.

BITRÄDANDE REVISOR FÖR ANDRE KURATOR

Som biträdande revisor för andre kurator är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med andre kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och andre kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för andre kurator väljs, i första hand på förslag från valutskottet, för två terminer på höstterminens tredje ordinarie Landskap.

BITRÄDANDE REVISOR FÖR TREDJE KURATOR

Som biträdande revisor för tredje kurator är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med tredje kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och tredje kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för tredje kurator väljs, i första hand på förslag från valutskottet, för två terminer på vårterminens tredje ordinarie Landskap.

IT-ANSVARIG

Som IT-ansvarig ansvarar du för att hålla god ordning och tillsyn över nationens datortekniska utrustning. Du ska även utarbeta förslag när det gäller införskaffande av ny utrustning. Som IT-ansvarig ska du också vara nationens ämbetsverkare behjälplig i nyttjandet av datorteknisk utrustning. Ämbetet är tills vidare och tillsätts av nationsnämnden.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

EVENEMANGSASSISTENT

Som evenemangsassistent ska du assistera restaurangvärdarna i planering och dekorering av evenemang som temaklubbar och städsexor. Två evenemangsassistenter väljs för en termin på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

FANBÄRARE

Som fanbärare för du nationens fana vid nationens och universitets officiella tillställningar såsom doktorspromotioner och statsbesök. Som fanbärare har du ett nära samarbete med övriga nationers fanbärare eftersom du är en av nationens representanter i fanbärarkonventet. Nationen har två fanbärare som går omlott över ett år och väljs på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

HELGFIKAVÄRD

Som helgfikavärd ansvarar du solidariskt för nationens helgfika tillsammans med dina kollegor, vilket innebär brunch-, lunch-, eller fikaservering helgdagar. I detta ingår att fritt bestämma meny, anställa personal, beställa varor, försäljning och kassaredovisning.  Nationen har fyra helgfikavärdar som väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

IF TRIKADEN-ANSVARIG

Som IF Trikadien-ansvarig ansvarar du för nationens idrottsverksamhet och att nationens medlemmar erbjuds olika idrottsaktiviteter. Du är även nationens representant i idrottskonventet. IF Trikadien-ansvarig väljs på en tid av ett år på höstens tredje ordinarie landskap, och på första hand efter förslag av IF Trikadien.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

INTERNATIONELL SEKRETERARE

Som internationell sekreterare ansvarar du, tillsammans med din kollega, för mottagandet av nationens internationella studenter. Tillsammans med nationens recentiorsvärdar ansvarar du för inskrivning av nya nationsmedlemmar. Du är även nationens representant i det internationella konventet och medverkar bland annat med att arrangera en välkomstvecka för de nyanlända internationella studenterna. Som internationell sekreterare arbetar du intensivt i början av terminen och måste därför kunna lägga mycket tid på ditt ämbete. Under terminen fungerar du som stöd för de internationella studenterna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem.

Nationen har två internationella sekreterare som går omlott över ett år och väljs på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

KLUBBMÄSTARE

Som klubbmästare är du ansvarig för genomförande av nationens traditionella fester, gasquer och baler, samt landskapssexor. Bland dina arbetsuppgifter ingår bland annat planeringsarbete, att se till att det finns personal, planera underhållningen under evenemanget samt att redovisa resultat och åtgång efter utfört evenemang. Att vara klubbmästare är tidskrävande och du bör kunna och vilja lägga mycket tid på din ämbetsutövning under hela terminen.

Nationen har två klubbmästare som väljs på en tid av en termin på nationens andra ordinarie landskap. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit medlem i minst två terminer.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

KRÖNIKÖR

Som krönikör har du till uppgift att under terminen följa allt som händer vid nationen. De mest minnesvärda händelserna vid nationen ska återberättas i en terminskrönika som sedan skrivs in i krönikeboken. Krönikan ska läsas upp vid gåsmiddagen eller majmiddagen. Som krönikör ska du även skriva en krönika till varje nummer av nationstidningen Aktuellt. Krönikören väljs på nationens tredje ordinarie Landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

KÖRDIREKTÖR

Som kördirektör ansvarar du för nationens körverksamhet. Kördirektören väljs för ett år på vårterminens tredje ordinarie landskap, och väljs i första hand efter förslag av kören.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

LANDSKAPETS ORDFÖRANDE

Som Landskapets ordförande är du ansvarig för att kalla till och vara mötesordförande under nationens landskap. Valbar är medlem som varit ledamot eller suppleant i nationsnämnden under minst två terminer. Landskapets ordförande väljs för en tid av ett år på höstterminens andra ordinarie landskap och enskild medlem må ej omväljas fler två än gånger.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

LJUD- OCH LJUSANSVARIG

Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du för inventarier, system och rutiner som nyttjas för akustisk och visuell presentation av nationens samtliga verksamheter, exklusive Bryggan. God kännedom om användande och vård av sådan utrustning fordras. Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du även för upplärning av berörda ämbetsverkare. Ämbetet är tills vidare och tillsätts av nationsnämnden.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

MARKNADSFÖRINGSASSISTENT

Som marknadsföringsassistent ska du vara marknadsföringansvarig behjälplig i arbetet med nationens marknadsföring. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet. Nationen har fyra marknadsföringsassistenter som går omlott över ett år och väljs på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

 MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Som marknadsföringsansvarig planerar du i samråd med marknadsföringsutskottet och kuratelet, nationens marknadsföring. Du ansvarar bland annat för utformandet av affischer, broschyrer och annat grafiskt material. Arbetet underlättas av att du behärskar dataprogrammet Illustrator och att du har stor kreativitet. Som marknadsföringsansvarig leder du marknadsföringsutskottet. Marknadsföringsansvarig väljs på en tid om en termin på nationens andra ordinarie landskap, i första hand efter förslag från marknadsföringsutskottet.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

MARSKALK

Som marskalk ska du medverka vid nationens traditionella fester och gasquer samt vid universitetets årligt återkommande tillställningar så som doktorspromotioner och professorsinstallationer. Du ska stå till tjänst då gästerna har frågor och bistå vid ceremoniernas genomförande. Som marskalk är du även nationens representant i marskalkskonventet.

Nationen har två marskalkar som väljs på ett år på vårterminens andra ordinarie landskap och delar solidariskt på de arbetsuppgifter som ingår i ämbetet.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

MUSIKANFÖRARE

Som musikanförare ansvarar du för leda Hornboskapens orkesterverksamhet. Du är ansvarig för att Hornboskapens instrument och notsamling hålls intakta. Du är även nationens representant i orkesterkonventet. Musikanföraren väljs för ett år på vårterminens tredje ordinarie landskap och väljs i första hand efter förslag av Hornboskapen.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

NATIONSFOTOGRAF

Som nationsfotograf ansvarar du för att nationens verksamhet dokumenteras i bild. Framförallt ska verksamheter som gasquer, middagar och andra officiella tillställningar förevigas. Du har även ansvar för att handha nationens fotoarkiv med omsorg. Du är även ansvarig för att nationens ämbetsverkartavla blir färdigställd till recentiorsgasquen. Nationsfotografen väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

 NATIONSNÄMNDSLEDAMOT

Nationsnämnden är nationens styrelse och består av kuratelet, åtta ledamöter samt två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, samt granskar kuratorernas månadsrapporter och lägger utöver detta fram tredje kurators aktivitetsredovisningar. Nationsnämndsledamöter väljs omlott på två år på vårens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

NATIONSNÄMNDSSUPPLEANT

Nationsnämnden består av tre kuratorer, åtta ledamöter och två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, samt granskar kuratorernas månadsrapporter och lägger fram utöver detta fram tredje kurators aktivitetsredovisningar. Suppleanter väljs för en tid om två terminer på vårterminens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

NÄMNDSEKRETERARE

Som nämndsekreterare är du nationens sekreterare i landskapet, nationsfullmäktige, nationsnämnden. Ämbetet underlättas av att du har vana av protokollföring eller styrelsearbete. Nämndsekreteraren väljs på en period av en termin på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

PROGRAMSEKRETERARE

Som programsekreterare ansvarar du för att boka talare till nationens talarträffar. Du ansvarar gemensamt med t-träffsvärdarna för genomförandet av t-träffarna. Ditt arbete består bland annat av att boka talare, vilket bör påbörjas i mycket god tid. Programsekreterare väljs på en tid av en termin på nationens första ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

PROGRAMVÄRD

Som programvärd ansvarar du för den programverksamhet som inte åligger andra ämbetsverkare, exempelvis sångboksfesten, höstens kräftskiva, och vårens SNally. Ämbetet ger dig möjlighet att vara kreativ i arrangerandet av aktiviteter och evenemang då nya idéer och evenemang välkomnas. Nationen har två programvärdar som väljs på en tid av en termin på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

RECENTIORSVÄRD

Som recentiorsvärd ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för mottagande och välkomnande av nationens recentiorer. Tillsammans med de internationella sekreterarna ansvarar du för inskrivning av nya nationsmedlemmar. Dessutom är du tillsammans med dina två kollegor ansvarig för nationens mottagningsprogram och fadderverksamhet för de nyanlända studenterna. Som recentiorsvärd arbetar du intensivt i början av terminen och måste därför kunna lägga mycket tid på din ämbetsutövning. Under terminen fungerar du som stöd för recentiorerna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem. Nationen har tre recentiorsvärdar som väljs omlott på en tid av ett år på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

REDAKTÖR

Som redaktör ansvarar du, tillsammans med din kollega, för framtagandet av den prisbelönta nationstidningen Aktuellt. Redaktörerna bär ansvaret för layout och textval under överseende av ansvarig utgivare. Ämbetet är ansvarskrävande och arbetet underlättas av kreativitet. Nationen har två redaktörer som väljs omlott för en tid av ett år på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

SKATTMÄSTARE

Som skattmästare är du ansvarig för de pågående aktiviteterna inom förvaltningsdirektionens ansvarsområde. Detaljerad ämbetsbeskrivning för skattmästaren finns i nationens stadga. Valbar till skattmästare är auktoriserad medlem eller tidigare medlem som är känd för integritet, kunskap och omdöme i ekonomiska frågor. Skattmästaren väljs för en tid om tre akademiska år på vårterminens tredje ordinarie landskap.

SPEXDIREKTÖR

Som spexdirektör ansvarar du för nationens gasqueunderhållning och annan spexverksamhet. Spexdirektörerna äger stor konstnärlig frihet i utformandet av föreställningarna. Spexdiretörerena väljs för ett år på vårterminens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

STADGEUTSKOTTSLEDAMOT

Som stadgeutskottsledamot är det ditt ansvar att se till att nationens beslut följer stadgan, skriva förslag till stadgeändringar och introducera stadgeändringar för Landskapet. Stadeutskottet består av tre ledamöter och väljs omlott för en tid av ett år på nationens tredje ordinarie landskap.

STIPENDIENÄMNDSLEDAMOT

Stipendienämndens huvudsakliga arbete består av att utlysa stipendier, utse eller upprätta förslag till innehavare av nationens stipendier samt godkänna nationspoäng. Stipendienämnden består av nio ledamöter: förste kurator och åtta valda ledamöter. Ledamöterna väljs omlott för en tid av två år på vårterminens tredje ordinarie landskap. Valbar är medlem som varit inskriven vid nationen i minst två terminer.

STIPENDIESEKRETERARE

Som stipendiesekreterare är det din uppgift att vara sekreterare i stipendienämnden samt bereda och handslägga stipendieärenden. Du ansvarar även för att föra förteckning över innehavare av nationens stipendier. Du är också nationens representant i stipendiekonventet. Stipendiesekreterare väljs för ett år på höstterminens tredje ordinarie landskap och i första hand efter förslag från stipendienämnden.

Berättigar till KK-kort och ger ämbetsverkarstatus.

SÅNGANFÖRARE

Som sånganförare leder du sången på nationens gasquer, middagar och andra tillställningar. Sånganföraren väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

T-TRÄFFSVÄRD

Som t-träffsvärd är du ansvarig, tillsammans med programsekreteraren, för genomförandet av nationens T-träffar. Du är ansvarig för att beställa varor och tillaga middagen som serveras vid föredragen. Som t-träffsvärd är du även ansvarig för att beställa varor och tillaga maten till nationens landskapssexor. Nationen har två t-träffsvärdar som väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

TEATERDIREKTÖR

Som teaterdirektör leder du nationens teaterverksamhet. Du är nationens representant i teaterkonventet. Teaterdirektören väljs för ett år på vårterminens tredje ordinarie Landskap och väljs i första hand efter förslag från nationsteatern.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

TORSDAGSVÄRD

Som torsdagsvärd ansvarar du solidariskt med din kollega för servering och tillagning av ärtsoppa och pannkaka på torsdagar och till nationens recentiorsmottagning. Du är även ansvarig för beställning av varor. Nationen har två torsdagsvärdar som väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

VALUTSKOTTSLEDAMOT

Som valutskottsledamot verkställer, förrättar och förbereder du allmänna val och landskapsval. Valutskottet träffas tre gånger per termin och består av förste kurator och tolv valda ledamöter. Valutskottsledamöter väljs omlott för en tid av ett år på nationens tredje ordinarie landskap.

WEBBREDAKTÖR

Som webbredaktör ansvarar du, i samarbete med övriga medlemmar av marknadsföringsutskottet och kuratelet, för nationens hemsida. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet. Webbredaktör väljs på en tid av en termin på nationens andra ordinarie landskap.

Berättigar till brytleg på nationen och ger ämbetsverkarstatus.

Det finns ett par fler ämbeten som också är galet roliga, men där man behöver lite erfarenhet för att bli vald: förste, andre och tredje kurator, hovmästare, barmästare, köksmästare, klubbmästare och Landskapets ordförande. Om du är intresserad av någon av dessa är det bäst att prata med de som har ämbetet nu eller förste kurator för att få reda på vad de innebär. För att bli inspektor eller proinspektor krävs dessutom att man är professor. Men det är ju bra att ha ett långtidsprojekt…

Det finns även många poster som man kan söka. Dessa kräver inte lika mycket arbete men du får inte heller lika många förmåner. Redaktionsassistent, fadder, medlem i jämställdhetsgruppen och biträdande internationell sekreterare är exempel på poster som går att söka.