Ämbetsverkarna är nationens ryggrad och själ. De är de som ser till att det mesta händer på nationen

Som ämbetsverkare jobbar du ideellt för att det är så väldigt kul. De flesta ämbeten väljs på ett av de tre landskap som hålls varje termin och i början av terminen drar alla ämbetsverkare iväg på en hejdundrade kongress där vi leker, säger smarta saker och myser. Dessutom har ämbetsverkarna en massa roliga aktiviteter tillsammans under terminen. Det här är alla ämbeten som finns:

ALUMNSAMORDNARE

Som alumnsamordnare är du tillsammans med förste kurator ansvarig för nationens alumnverksamhet och kontakten med dess seniora medlemmar. Du är agerar även som nav mellan nationens nuvarande medlemmar och dess seniorer och bör därför delta, i den mån det är möjligt, som adjungerad vid seniorföreningens möten. Utöver detta ska du anordna gemensamma aktiviteter i syftet att främja relationerna mellan nationen både nu som då.Ämbetet berättigar till ett betalt medlemskap i Seniorföreningen.

ANDRE KURATOR

Som andre kurator är du bland annat ansvarig för nationens ekonomiska rapporter, löneredovisning, bokslut och inventarier. Varje månad ska du redovisa för nationsnämnden en skriftlig rapport över nationens ekonomi.  Du är ledamot i biblioteksnämnden och är nationens representant i kuratorskonventet. 

Då andre kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare andre kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga.

Andre kurator är ett heltidsämbete som väljs på ett år på höstens Landskap II. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet samt till KK-kort och evighetsbryt.

ANTIKVARIE

Som antikvarie ansvarar du för att i samråd med andre kurator tillse att nationens antikvariesamling är i gott skick och löpande inventeras enligt gällande regelverk. Som antikvarie är du ledamot av biblioteksnämnden. Ämbetet väljs för en period av ett år på vårteminens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden. 

ARKIVARIE

Som arkivarie ansvarar du för att nationens omfattande arkiv är i ordning och att viktiga handlingar och dokument löpande arkiveras enligt gällande regelverk. Som arkivarie är du ledamot av biblioteksnämnden. Ämbetet väljs för en period av ett år på höstterminens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden. 

BARMÄSTARE

Som barmästare ansvarar du tillsammans med hovmästaren och köksmästaren för nationens restaurang- och klubbverksamhet. Du är ansvarig för nationens barlager och inköp av dryck. Barmästaren är ansvarig för upplärning av nya bartenders. Barmästaren väljs för en termin på Landskap II. Ämbetet är arvoderat samt berättigar till KK-kort och evighetsbryt.

BARVÄRD

Som barvärd bistår du nationens barmästare, hovmästare och köksmästare i driften av restaurangen. En dag i veckan ska du som barvärd vara ansvarig utskänkare och ansvara för bland annat anställning av personal och ekonomisk redovisning. Fem barvärdar väljs för en termin på Landskap III. Valbar är person som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i minst en termin och är över 20 år. Ämbetet berättigar till KK-kort.

BIBLIOTEKARIE

Som bibliotekarie ansvarar du för driften av nationsbiblioteket. Detta innebär att du handhar inköp och underhåll av bokbeståndet. Du är ordförare i biblioteksnämnden och är nationens representant i bibliotekariekonventet. Bibliotekarien väljs för ett år på vårens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden. Ämbetet berättigar till KK-kort. 

BIBLIOTEKSNÄMNDSLEDAMOT

Som biblioteksnämndsledamot medverkar du på biblioteksnämndens möten som ser över den övergripande verksamheten som rör nationens arkiv och bibliotek, till exempel köpa in aktuell kurslitteratur och hålla i utlåningstider. Biblioteksnämnden består av åtta ledamöter där fyra väljs omlott för två år på vårens Landskap III. 

BITRÄDANDE REVISOR FÖR FÖRSTE KURATOR OCH STIPENDIENÄMNDEN

Som biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med förste kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och förste kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden väljs för två terminer på vårens Landskap III, i första hand på förslag från valutskottet. 

BITRÄDANDE REVISOR FÖR ANDRE KURATOR

Som biträdande revisor för andre kurator är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med andre kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och andre kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för andre kurator väljs för två terminer på höstens Landskap III, i första hand på förslag från valutskottet.

BITRÄDANDE REVISOR FÖR TREDJE KURATOR

Som biträdande revisor för tredje kurator är det ditt ansvar att efter nationsrevisorns anvisningar hjälpa till med tredje kurators bokföring och redovisning. Som biträdande revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och tredje kurators arbetsuppgifter. Biträdande revisor för tredje kurator väljs för två terminer på vårens Landskap III, i första hand på förslag från valutskottet.

EVENEMANGSASSISTENT

Som evenemangsassistent ska du assistera restaurangvärdarna i planering och dekorering av evenemang som temaklubbar och städsexor. Två evenemangsassistenter väljs för en termin på Landskap III.

Tips! Det här är ett bra ämbete för dig som vill engagera dig i nationen!

FANBÄRARE

Som fanbärare för du nationens fana vid nationens och universitets officiella tillställningar såsom doktorspromotioner och statsbesök. Som fanbärare har du ett nära samarbete med övriga nationers fanbärare eftersom du är en av nationens representanter i fanbärarkonventet. Nationen har två fanbärare som går omlott över ett år och väljs på Landskap II.

FÖRSTE KURATOR 

Som förste kurator är du bland annat ansvarig för nationens styrning och samordning. Du är även nationens representant i interna och externa sammanslutningar. Några av dina uppgifter är att se till att nationens stadgar efterlevs samt att vara arbetsledare för nationens heltidsanställda personal. Du är ordförande i, bland annat, nationsnämnden och är nationens representant i Kuratorskonventet.

Då förste kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare förste kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga. 

Förste kurator är ett heltidsämbete som väljs på ett år på vårens Landskap II. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet samt till KK-kort och evighetsbryt.

HELGFIKAVÄRD

Som helgfikavärd ansvarar du för nationens helgfika på söndagar. I detta ingår att bestämma meny, anställa personal, beställa varor, försäljning och kassaredovisning.  Nationen har tre helgfikavädar som väljs för en termin på Landskap III. Ämbetet berättigar till KK-kort.

HOVMÄSTARE

Som hovmästare ansvarar du tillsammans med barmästaren och köksmästaren för nationens restaurang- och klubbverksamhet. Du ansvarar även för nationens uthyrningsverksamhet där arbetsuppgifter som kundkontakt och anställning av personal ingår. Hovmästaren väljs för en termin på Landskap II. Ämbetet är arvoderat samt berättigar till KK-kort och evighetsbryt.

IF TRIKADIEN-ANSVARIG

Som IF Trikadien-ansvarig ansvarar du för nationens idrottsverksamhet och att nationens medlemmar erbjuds olika idrottsaktiviteter. Du är även nationens representant i idrottskonventet. IF Trikadien-ansvarig väljs på en tid av ett år på höstens Landskap III, i första hand på förslag av IF Trikadien. 

INTERNATIONELL SEKRETERARE

Som internationell sekreterare ansvarar du, tillsammans med din kollega, för mottagandet av nationens internationella studenter. Tillsammans med nationens recentiorsvärdar ansvarar du för inskrivning av nya nationsmedlemmar. Du arrangerar även en välkomstvecka för de nyanlända internationella studenterna. Som internationell sekreterare arbetar du intensivt i början av terminen och måste därför kunna lägga mycket tid på ditt ämbete. Under terminen fungerar du som stöd för de internationella studenterna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem. 

Nationen har tre internationella sekreterare som går omlott över ett år. Två väljs på höstens och en på vårens respektive Landskap II. Ämbetet berättigar till KK-kort.

IT-ANSVARIG

Som IT-ansvarig ansvarar du för att hålla god ordning och tillsyn över nationens datortekniska utrustning. Du ska även utarbeta förslag när det gäller införskaffande av ny utrustning. Som IT-ansvarig ska du också vara nationens ämbetsverkare behjälplig i nyttjandet av datorteknisk utrustning. Ämbetet tillsätts av Nationsnämnden. 

KLUBBMÄSTARE 

Som klubbmästare är du ansvarig för genomförande av nationens traditionella fester, så som gasquer och baler, samt landskapssexor. Bland dina arbetsuppgifter ingår bland annat planeringsarbete, att se till att det finns personal, planera underhållningen under evenemanget samt att redovisa resultat och åtgång efter utfört evenemang. Att vara klubbmästare är tidskrävande och du bör kunna och vilja lägga mycket tid på din ämbetsutövning under hela terminen. 

Nationen har två klubbmästare som väljs på en tid av en termin på Landskap II. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst två terminer. Ämbetet berättigar till KK-kort samt betalt medlemskap i Seniorföreningen.

KRÖNIKÖR

Som krönikör har du till uppgift att under terminen följa allt som händer vid nationen. Händelserna vid nationen ska återberättas i en terminskrönika som sedan skrivs in i krönikeboken. Krönikan ska läsas upp vid gåsmiddagen eller majmiddagen. Som krönikör ska du även skriva en krönika till varje nummer av nationstidningen Aktuellt. Krönikören väljs för en termin på Landskap III.

KÖKSMÄSTARE

Som köksmästare ansvarar du tillsammans med hovmästaren och barmästareren för nationens restaurang- och klubbverksamhet Du ansvarar även för nationens matlager och inköp av mat. Köksmästaren sätter menyn till restaurangen och till nationens uthyrningsverksamhet och ansvarar för att lära upp nya kockar. Köksmästaren väljs för en termin på Landskap II. Ämbetet är arvoderat samt berättigar till KK-kort och evighetsbryt.

KÖRDIREKTÖR

Som kördirektör ansvarar du för nationens körverksamhet. Kördirektören väljs för ett år på vårens Landskap III, i första hand på förslag av kören.

LANDSKAPETS ORDFÖRANDE

Som landskapets ordförande är du ansvarig för att kalla till och vara mötesordförande under nationens landskap. Valbar är medlem som varit ledamot eller suppleant i nationsnämnden under minst två terminer. Landskapets ordförande väljs för en tid av ett år på höstens Landskap II och må omväljas två gånger.

LJUD- OCH LJUS-ANSVARIG

Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du för inventarier, system och rutiner som nyttjas för akustisk och visuell presentation av nationens samtliga verksamheter, exklusive Bryggan. God kännedom om användande och vård av sådan utrustning fordras. Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du även för upplärning av berörda ämbetsverkare. Ämbetet tillsätts av nationsnämnden.

LUNCHASSISTENT

Som lunchassistent är du tillsammans med lunchvärden ansvarig för nationens lunchverksamhet vid varje tillfälle det är satt att vara. Utöver det planerar du och sätter menyn i samråd med lunchvärden. Ämbetet kräver mycket arbete under dagtid. Fyra lunchassistenter väljs på nationens tredje ordinarie landskap.

LUNCHVÄRD

Som lunchvärd är du tillsammans med lunchassistenterna ansvarig för nationens lunchverksamhet vid varje tillfälle det är satt att vara. Lunchverksamheten drivs i samråd med köksmästare och tredje kurator. Ämbetet kräver mycket arbete på dagtid. Lunchvärd väljs på nationens tredje ordinarie landskap på en period av en termin.

LÖRDAGSVÄRD

Som lördagsvärd är du ansvarig för att server fika på lördagar. I detta ingår att i samråd med tredje kurator ta fram en meny, ansvara för serveringen och att lägga beställningar på de varor som behövs. Lördagsvärdar väljs för en termin på Landskap III.

MARKNADSFÖRINGSASSISTENT

Som marknadsföringsassistent ska du vara marknadföringsansvarig behjälplig i arbetet med nationens marknadsföring. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet. Nationen har fyra marknadsföringsassistenter som går omlott över ett år och väljs på Landskap II.

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Som marknadsföringssansvarig planerar du i samråd med marknadsföringsutskottet och kuratelet, nationens marknadsföring. Du ansvarar bland annat för utformande av affischer, broschyrer och annat grafiskt material. Arbetet kräver att du behärskar dataprogrammet Illustrator med stor kreativitet. Som marknadsföringssansvarig leder du marknadsföringsutskottet. Marknadsföringssansvarig väljs på en tid om en termin på Landskap II. Ämbetet berättigar till KK-kort. 

MARSKALK

Som marskalk ska du medverka vid nationens traditionella fester och gasquer samt vid universitetets årligt återkommande tillställningar så som doktorspromotioner och professorsinstallationer. Du står till tjänst då gästerna har frågor och bistår vid ceremoniernas genomförande. Som marskalk är du även nationens representant i marskalkkonventet. 

Nationen har två marskalkar som väljs för ett år på vårens Landskap II och delar solidariskt på de arbetsuppgifter som ingår i ämbetet.

MUSIKANFÖRARE

Som musikanförare ansvarar du för leda Hornboskapens orkesterverksamhet. Du är ansvarig för att Hornboskapens instrument och notsamling hålls intakta. Du är även nationens representant i orkesterkonventet. Musikanföraren väljs för ett år på vårens Landskap III, i första hand på förslag av Hornboskapen.

NATIONSFOTOGRAF

Som nationsfotograf ansvarar du för att nationens verksamhet dokumenteras i bild. Framförallt ska verksamheter som gasquer, middagar och andra officiella tillställningar förevigas. Du har även ansvar för att handha nationens fotoarkiv med omsorg. Du är även ansvarig för att nationens ämbetsverkatavla blir färdigställd till recentiorsgasquen. Nationsfotografen väljs för en termin på Landskap III.

NATIONSNÄMNDSLEDAMOT 

Nationsnämnden är nationens styrelse och består av kuratelet, åtta ledamöter samt två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, samt granskar de månadsrapporter kuratorerna lägger fram, samt tredje kurators aktivitetsredovisningar. Nationsnämndsledamöter väljs omlott på två år på vårens Landskap III.

NATIONSNÄMNDSSUPPLEANT

Nationsnämnden består av tre kuratorer, åtta ledamöter och två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, samt granskar de månadsrapporter kuratorerna lägger fram samt tredje kurators aktivitetsredovisningar. Suppleanter väljs för en tid om ett år på vårens Landskap III.

NÄMNDSEKRETERARE

Som nämndsekreterare är du nationens sekreterare i Landskapet, nationsfullmäktige och nationsnämnden. Ämbetet underlättas av att du har vana av protokollföring eller styrelsearbete. Nämndsekreteraren väljs för en termin på Landskap III. Ämbetet berättigar till KK-kort.

PROGRAMSEKRETERARE

Som programsekreterare ansvarar du för att boka talare till nationens talarträff. Du ansvarar gemensamt med t-träffsvärdarna för genomförandet av t-träffen. Ditt arbete består bland annat av att boka talare och att marknadsföra t-träffen vilket bör påbörjas i mycket god tid. Programsekreterare väljs på en tid av en termin på Landskap I. 

PROGRAMVÄRD

Som programvärd ansvarar du för den programverksamhet som inte åligger annan ämbetsverkare, exempelvis sångboksfesten. Höstens kräftskiva och på vårens SNally. Ämbetet ger dig möjlighet att vara kreativ i arrangerandet av aktiviteter och evenemang då nya idéer och evenemang välkomnas. Nationen har två programvärdar som väljs på en tid av en termin på Landskap II. 

RECENTIORSVÄRD

Som recentiorsvärd ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för mottagande och välkomnande av nationens recentiorer. Tillsammans med de internationella sekreterarna ansvarar du för inskrivning av nya nationsmedlemmar. Dessutom är du tillsammans med dina två kollegor ansvarig för nationens mottagningsprogram och fadderverksamheten för de nyanlända studenterna. Som reccevärd arbetar du intensivt i början av terminen och måste därför kunna lägga mycket tid på din ämbetsutövning. Under terminen fungerar du som stöd för recentiorerna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem. Nationen har tre recentiorsvärdar som väljs omlott på en tid av ett år. Två väljs på höstens och en på vårens respektive Landskap II. Ämbetet berättigar till KK-kort.

RECENTIORSUTSKOTTSLEDAMOT

Som ledamot i recentiorsutskottet är det ditt ansvar att vara recentiorsvärdarna och de internationella sekreterarna behjälplig under inskrivningen. Det åligger varje ledamot att mingla under inskrivningens mer hektiska perioder samt att delta som fadder under nationens recentiorsmottagningar. Fem stycken ledamöter väljs för en termin på Landskap III. 

REDAKTÖR

Som redaktör ansvarar du, tillsammans med din kollega, för produktionen av den prisbelönta nationstidningen Aktuellt. Redaktörerna bär ansvaret för layout och textval under överseende av ansvarig utgivare. Ämbetet är ansvarskrävande och arbetet underlättas av kreativitet. Under din första termin är du biträdande redaktör för att under din andra termin bära huvudansvaret för nationstidningens produktion. Nationen har två redaktörer som väljs omlott för en tid av ett år på Landskap II. Ämbetet berättigar till KK-kort.  

SKATTMÄSTARE

Som skattmästare är du ansvarig för de pågående aktiviteterna inom förvaltningsdirektionens ansvarsområde. Detaljerad ämbetsbeskrivning för skattmästaren finns i nationens stadga. Valbar till skattmästare är auktoriserad medlem eller tidigare medlem som är känd för integritet, kunskap och omdöme i ekonomiska frågor. Skattmästaren väljs för en tid om tre akademiska år på vårens Landskap III.

SPEXDIREKTÖR

Som spexdirektör ansvarar du för nationens gasqueunderhållning och annan spexverksamhet. Spexdirektörerna äger stor konstnärlig frihet i utformandet av föreställningarna. Du ansvarar även för att vårda nationens spexförråd. Nationen har två spexdirektörer som väljs för ett år på vårens Landskap III.

STADGEUTSKOTTSLEDAMOT

Som stadgeutskottsledamot är det ditt ansvar att se till att nationens beslut följer stadgan, skriva förslag till stadgeändringar och introducera stadgeändringar till landskapet. Stadeutskottet består av tre ledamöter och väljs omlott för en tid av ett år. En väljs på höstens och två på vårens repsektive Landskap III.

STIPENDIENÄMNDSLEDAMOT

Stipendienämndens huvudsakliga arbete består av att utlysa stipendier, utse eller upprätta förslag till innehavare av nationens stipendier samt godkänna nationspoäng. Stipendienämnden består av nio ledamöter: förste kurator och åtta valda ledamöter. Ledamöterna väljs omlott för en tid av två år på vårens Landskap III. Du måste ha varit inskriven i nationen i minst två terminer för att kunna bli vald.  

STIPENDIESEKRETERARE

Som stipendiesekreterare är det din uppgift att vara sekreterare i stipendienämnden samt bereda och handslägga stipendieärenden. Du ansvarar även för att föra förteckning över innehavare av nationens stipendier. Du är också nationens representant i stipendiekonventet. Stipendiesekreterare väljs för ett år på höstens Landskap III, i första hand på förslag från stipendienämnden.

SÅNGANFÖRARE

Som sånganförare leder du sången på nationens gasquer, middagar och andra tillställningar. Sånganföraren väljs för en termin på Landskap III.

T-TRÄFFSVÄRD

Som t-träffsvärd är du ansvarig, tillsammans med programsekreteraren, för genomförandet av nationens T-träffar. Du är ansvarig för att beställa varor och tillaga middagen som serveras vid föredragen. Som t-träffsvärd är du även ansvarig för att beställa varor och tillaga maten till nationens landskapssexor. Nationen har två t-träffsvärdar som väljs för en termin på Landskap III.

TEATERDIREKTÖR

Som teaterdirektör leder du nationens teaterverksamhet. I samarbete med spexdirektörerna ansvarar du för att vårda nationens teatergarderob. Du är nationens representant i teaterkonventet. Teaterdirektören väljs för ett år på vårens Landskap III, i första hand på förslag från nationsteatern.

TORSDAGSVÄRD

Som torsdagsvärd ansvarar du för servering och tillagning av ärtsoppa och pannkaka på torsdagar och till nationens recentiorsmottagning. Du är även ansvarig för beställning av varor. Nationen har två torsdagsvärdar som väljs för en termin på Landskap III.

TREDJE KURATOR

Som tredje kurator är du huvudansvarig för nationens klubbverk och ska bland annat leda arbetet inom nationens mat- och dryckesverksamhet. Du är även ansvarig för inköp av förbrukningsmaterial och ska till nationsnämnden överlämna redovisning för nationens arrangemang samt restaurangredovisningar. Du är ledamot i nationsnämnden samt nationens representant i Klubbmästarkonventet. 

Då tredje kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare tredje kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga. 

Tredje kurator är ett heltidsämbete som väljs på ett år på vårens Landskap II. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet samt till KK-kort och evighetsbryt.

VALNÄMNDSLEDAMOT

Som valnämndsledamot verkställer, förrättar och förbereder du allmänna val och landskapsval. Valnämnden väljs på en period om ett år omlott. 

WEBBREDAKTÖR

Som webbredaktör ansvarar du, i samarbete med övriga medlemmar av marknadsföringsutskottet och kuratelet, för nationens hemsida samt övriga webbaserade mediekanaler. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet. Webbredaktör väljs på en tid av en termin på Landskap II. 

Det finns ett par fler ämbeten som också är galet roliga, men där man behöver lite erfarenhet för att bli vald: förste, andre och tredje kurator, hovmästare, barmästare, köksmästare, klubbmästare och Landskapets ordförande. Om du är intresserad av någon av dessa är det bäst att prata med de som har ämbetet nu eller förste kurator för att få reda på vad de innebär. För att bli inspektor eller proinspektor krävs dessutom att man är professor. Men det är ju bra att ha ett långtidsprojekt…

Det finns även många poster som man kan söka. Dessa kräver inte lika mycket arbete men du får inte heller lika många förmåner. Redaktionsassistent, fadder och medlem i jämställdhetsgruppen är exempel på post man kan söka.