Ämbetsverkarna är nationens ryggrad och själ. De är de som ser till att det mesta händer på nationen

Som ämbetsverkare arbetar du ideellt för nationen, vilket är väldigt roligt! De allra flesta ämbeten väljs på ett av de tre Landskap som hålls varje termin. Några ämbeten och poster tillsätts av nationsnämnden eller kuratelet.

Som ämbetsverkare får du ett brytleg som ger gratis företräde i kön med en gäst, under nationens alla klubbkvällar och släpp. Dessutom får man delta på ämbetsverkarkongresser och får anmodan till nationens evenemang. Det är väldigt, väldigt roligt att vara aktiv vid nationen och du kommer att få vänner för livet!

Vissa ämbeten berättigar även till KK-kort, vilket ger gratis företräde i kön med en gäst på alla nationer. Detta regleras i den av nationsnämnden fastställda KK-kortsordningen.

Vissa poster i exempelvis utskott och nämnder berättigar inte till brytleg eller KK-kort men kan ge andra förmåner, som exempelvis nationspoäng.

För frågor om ämbeten eller poster, kontakta 1q@snerikes.se.

ALUMNSAMORDNARE
Som alumnsamordnare är du tillsammans med förste kurator ansvarig för nationens alumnverksamhet och kontakten med dess seniora medlemmar. Du agerar även som nav mellan nationens nuvarande medlemmar och dess seniorer och bör därför delta som adjungerad vid seniorföreningens möten.

Utöver detta ska du anordna gemensamma aktiviteter i syftet att främja relationerna mellan nationen både nu som då.

Alumnsamordnare väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III. Ämbetet berättigar till ett betalt medlemskap i Seniorföreningen.

ANDRE KURATOR
Som andre kurator är du bland annat ansvarig för nationens ekonomiska rapporter, löneredovisning, bokslut och inventarier. Varje månad ska du redovisa för nationsnämnden en skriftlig rapport över nationens ekonomi.  Du är ledamot i biblioteksnämnden och är nationens representant i kuratorskonventet.

Då andre kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare andre kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga.

Andre kurator är ett heltidsämbete som väljs på höstterminens Landskap II för en period om ett år. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre hela terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

ANTIKVARIE
Som antikvarie ansvarar du för att i samråd med andre kurator tillse att nationens antikvariesamling är i gott skick och löpande inventeras enligt gällande regelverk. Som antikvarie är du ledamot av biblioteksnämnden. Antikvarie väljs för en period av ett år på vårteminens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden.

ARKIVARIE
Som arkivarie ansvarar du för att nationens omfattande arkiv är i ordning och att viktiga handlingar och dokument löpande arkiveras enligt gällande regelverk. Som arkivarie är du ledamot av biblioteksnämnden. Ämbetet väljs för en period av ett år på höstterminens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden.

ARBETSLEDARE FÖR JÄMLIKHETSGRUPPEN
Som arbetsledare för jämlikhetsgruppen ansvarar du för att leda nationens jämlikhetsgrupp och fördela arbetet inom denna. Du ska inom gruppen arbeta med att kartlägga och identifiera områden där nationen kan utveckla sitt jämlikhetsarbete och planera och genomföra nödvändiga förändringar.
Posten tillsätts för en period om ett år av Nationsnämnden.

ARBETSLEDARE FÖR MILJÖGRUPPEN

Som arbetsledare för miljögruppen ansvarar du för att leda nationens miljögrupp och fördela arbetet inom denna. Du ska inom gruppen arbeta med att kartlägga och identifiera områden där nationen kan utveckla sitt miljöarbete och planera och genomföra nödvändiga förändringar. Posten tillsätts för en period om ett år av Nationsnämnden.

BARMÄSTARE

Som barmästare ansvarar du tillsammans med hovmästaren och köksmästaren för nationens restaurang- och klubbverksamhet. Du är ansvarig för nationens barlager och inköp av dryck.

Barmästaren är ansvarig för upplärning av nya bartenders och att dessa är informerade om de lagar som gäller kring alkoholservering.

Barmästaren väljs för en period om en termin på Landskap II. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i nationen i minst två hela terminer och är över 20 år. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

BARVÄRD
Som barvärd bistår du nationens barmästare, hovmästare och köksmästare i driften av restaurangen. En dag i veckan ska du som barvärd vara ansvarig utskänkare och ansvara för bland annat anställning av personal och ekonomisk redovisning. Fem barvärdar väljs för en termin på Landskap III. Valbar är person som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i minst en hel termin och är över 20 år. Ämbetet
kan berättiga till KK-kort.

BIBLIOTEKARIE
Som bibliotekarie ansvarar du för driften av nationsbiblioteket. Detta innebär att du handhar inköp och underhåll av bokbeståndet. Du är ordförare i biblioteksnämnden och är nationens representant i bibliotekariekonventet. Bibliotekarien väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap II, i första hand på rekommendation av biblioteksnämnden.

BIBLIOTEKSNÄMNDSLEDAMOT
Som biblioteksnämndsledamot medverkar du på biblioteksnämndens möten som ser över den övergripande verksamheten som rör nationens arkiv och bibliotek, som till exempel att köpa in aktuell kurslitteratur och hålla i utlåningstider. Biblioteksnämnden består av åtta ledamöter där fyra väljs omlott för en period om två år på vårterminens Landskap III.

DJ-ANSVARIG
Som DJ-ansvarig ansvarar du för att det finns DJs på nationens klubbkvällar, släpp och uthyrningar vid behov. Du är ansvarig för att schemalägga DJs, vara deras kontaktperson samt se till att de spelar musik som uppskattas av nationens gäster. Posten tillsätts för en period om ett år av Nationsnämnden.

EVENEMANGSASSISTENT
Som evenemangsassistent ska du assistera restaurangvärdarna i planering, dekorering, genomförande och städning av evenemang, som extraklubbar och städsexor. Två evenemangsassistenter väljs för en period om en termin på Landskap III.

Tips! Det här är ett bra ämbete för dig som vill engagera dig i nationen!

FANBÄRARE
Som fanbärare för du nationens fana vid nationens och universitets officiella tillställningar såsom doktorspromotioner och statsbesök. Som fanbärare har du ett nära samarbete med övriga nationers fanbärare eftersom du är en av nationens representanter i fanbärarkonventet. Nationen har två fanbärare som går omlott över ett år och väljs på respektive termins Landskap II.

FÖRSTE KURATOR
Som förste kurator är du bland annat ansvarig för nationens styrning och samordning. Du är även nationens representant i interna och externa sammanslutningar. Några av dina uppgifter är att se till att nationens stadgar efterlevs samt att vara arbetsledare för nationens heltidsanställda personal. Du
är ordförande i, bland annat, nationsnämnden och är nationens representant i Kuratorskonventet.

Då förste kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare förste kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga.

Förste kurator är ett heltidsämbete som väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap II. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre hela terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

HELGFIKAVÄRD

Som helgfikavärd ansvarar du för nationens helgfika på söndagar. I detta ingår att bestämma meny, anställa personal, beställa varor, ta emot leveranser, försäljning och kassaredovisning. Nationen har tre helgfikavädar som väljs för en period om en termin på Landskap III.

HOVMÄSTARE
Som hovmästare ansvarar du tillsammans med barmästaren och köksmästaren för nationens restaurang- och klubbverksamhet. Du ansvarar även för nationens uthyrningsverksamhet där arbetsuppgifter som kundkontakt och anställning av personal ingår.

Hovmästaren väljs för en period om en termin på Landskap II. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i nationen i minst två hela terminer och är över 20 år. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

IF TRIKADIEN-ANSVARIG
Som IF Trikadien-ansvarig ansvarar du för nationens idrottsverksamhet och att nationens medlemmar erbjuds olika idrottsaktiviteter. Du är även nationens representant i idrottskonventet. IF Trikadien-ansvarig väljs på en period om ett år på höstens Landskap III, i första hand på förslag av IF Trikadien.

INSPEKTOR & PROINSPEKTOR
Som inspektor ansvarar du för att utöva en allmän tillsyn över stadgarnas efterlevnad och ska även övervaka landskapets och alla organs överläggningar och beslut. Du är även nationens koppling gentemot universitetet. Proinspektor inträder när inspektorn är förhindrad att utöva sin befattning.

Inspektor och proinspektor väljs på Landskap för en period om tre år. Du ska även ha varit professor eller disputerande lärare med fast anställning vid Uppsala Universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet.

INTERNATIONELL SEKRETERARE
Som internationell sekreterare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för mottagandet av nationens internationella studenter. Tillsammans med nationens recentiorsvärdar ansvarar du även för inskrivning av nya nationsmedlemmar. Du arrangerar även en välkomstvecka för de nyanlända internationella studenterna. Som internationell sekreterare arbetar du intensivt i början av terminen

och måste därför kunna lägga mycket tid på ditt ämbete. Under terminen fungerar du som stöd för de internationella studenterna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem.

Nationen har tre internationella sekreterare som går omlott över en period om ett år. Två väljs på höstterminens och en på vårterminens respektive Landskap II.

IT-ANSVARIG
Som IT-ansvarig ansvarar du för att hålla god ordning och tillsyn över nationens datortekniska utrustning. Du ska även utarbeta förslag när det gäller införskaffande av ny utrustning. Som IT-ansvarig ska du också vara nationens ämbetsverkare behjälplig i nyttjandet av datorteknisk utrustning.

Ämbetet tillsätts av Nationsnämnden.

KLUBBMÄSTARE
Som klubbmästare är du ansvarig för genomförande av nationens traditionella fester, så som gasquer och baler, samt landskapssexor. Bland dina arbetsuppgifter ingår bland annat planeringsarbete, att se till att det finns personal, planera underhållningen under evenemanget samt att redovisa resultat och
åtgång efter utfört evenemang. Att vara klubbmästare är tidskrävande och du bör kunna och vilja lägga mycket tid på din ämbetsutövning under hela terminen.

Nationen har två klubbmästare som väljs på en period om en termin på Landskap II. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i nationen i minst två hela terminer. Ämbetet berättigar till ett gratis medlemskap i Seniorföreningen.

KRÖNIKÖR
Som krönikör har du till uppgift att under terminen följa allt som händer vid nationen. Händelserna vid nationen ska återberättas i en terminskrönika som sedan skrivs in i krönikeboken. Krönikan ska läsas upp vid gåsmiddagen eller majmiddagen. Som krönikör ska du även skriva en krönika till varje
nummer av nationstidningen Aktuellt. Krönikören väljs för en period om en termin på Landskap III.

KÖKSMÄSTARE
Som köksmästare ansvarar du tillsammans med hovmästaren och barmästareren för nationens restaurang- och klubbverksamhet Du ansvarar även för nationens matlager och inköp av mat.

Köksmästaren sätter menyn till restaurangen och till nationens uthyrningsverksamhet och ansvarar för att lära upp nya kockar.

Hovmästaren väljs för en period om en termin på Landskap II. Valbar är medlem som vid ämbetets tillträdande varit inskriven i nationen i minst två hela terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

KÖRDIREKTÖR
Som kördirektör ansvarar du för Södermanland-Nerikes nationskörs verksamhet. Kördirektören väljs för ett år på vårterminens Landskap III, i första hand på förslag av Snerikekören.

LANDSKAPETS ORDFÖRANDE
Som landskapets ordförande är du ansvarig för att kalla till och vara mötesordförande under nationens landskap. Valbar är medlem som varit ledamot eller suppleant i nationsnämnden under minst två terminer. Landskapets ordförande väljs för en period om ett år på höstterminens Landskap II och må omväljas två gånger.

LEDAMOT I FÖRVALTNINGSDIREKTIONEN OCH STIFTELSEN FÖR SÖDERMANLANDS-NERIKES NATIONS STUDENTBOSTÄDER
Förvaltningsdirektionen leder nationens fastighets- och kapitalförvaltning och Stiftelsen ansvarar förskötsel och omhändertagande av våra studentbostäder. Styrelserna består av nationens skattmästare, kuratelet och ytterligare sex ledamöter. Ledamöterna är äldre tidigare aktiva nationsmedlemmar med relevant yrkeserfarenhet.

Två ledamöter väljs på en period om tre år på höstterminens Landskap III, på förslag av Förvaltningsdirektionen och Stiftelsen. Valda ledamöter sitter i både Förvaltningsdirektionens och Stiftelsens styrelser.

LJUD- OCH LJUSANSVARIG
Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du för inventarier, system och rutiner som nyttjas för akustisk och visuell presentation av nationens samtliga verksamheter, exklusive Bryggan. God kännedom om användande och vård av sådan utrustning fordras. Som ljud- och ljusansvarig ansvarar du även för upplärning av berörda ämbetsverkare.

Ämbetet tillsätts av nationsnämnden.

LUNCHASSISTENT
Som lunchassistent är du tillsammans med lunchvärden ansvarig för nationens lunchverksamhet vid varje tillfälle det är satt att vara. Utöver det planerar du och sätter menyn i samråd med lunchvärden och hjälper till med beställningar och leveranser. Ämbetet kräver mycket arbete under dagtid.

Fyra lunchassistenter väljs på en period om en termin på Landskap III.

LUNCHVÄRD
Som lunchvärd är du tillsammans med lunchassistenterna ansvarig för nationens lunchverksamhet vid varje tillfälle det är satt att vara. Lunchverksamheten drivs i samråd med köksmästare och tredje kurator och som lunchvärd ansvarar du för att sätta meny, lägga beställningar och ta emot leveranser. Ämbetet kräver mycket arbete på dagtid.

Lunchvärd väljs för en period om en termin på Landskap III.

LÖRDAGSVÄRD
Som lördagsvärd är du ansvarig för att servera fika på lördagar. I detta ingår att i samråd med tredje kurator ta fram en meny, ansvara för serveringen, lägga beställningar och ta emot leveranser.

Tvålördagsvärdar väljs för en termin på Landskap III.

MARKNADSFÖRINGSASSISTENT
Som marknadsföringsassistent ska du vara marknadföringsansvarig behjälplig i arbetet med nationens marknadsföring. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet.

Nationen har fyra marknadsföringsassistenter som går omlott över ett år och väljs på Landskap II.

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Som marknadsföringssansvarig planerar du i samråd med marknadsföringsutskottet och kuratelet, nationens marknadsföring. Du ansvarar bland annat för utformande av affischer, broschyrer och annat grafiskt material. Arbetet kräver att du behärskar dataprogrammet Illustrator med stor kreativitet. Som marknadsföringssansvarig leder du marknadsföringsutskottet och är även nationens representant i marknadsföringskonventet.

Marknadsföringssansvarig väljs för en period om en termin på Landskap II.

MARSKALK
Som marskalk ska du medverka vid nationens traditionella fester och gasquer samt vid universitetets årligt återkommande tillställningar så som doktorspromotioner och professorsinstallationer. Du står till tjänst då gästerna har frågor, ser till att ordning hålls under gasquer och baler samt bistår vid ceremoniernas genomförande.

Som marskalk är du även nationens representant i marskalkkonventet.

Nationen har två marskalkar som väljs för ett år på vårterminens Landskap II och delar solidariskt på de arbetsuppgifter som ingår i ämbetet.

MUSIKANFÖRARE
Som musikanförare ansvarar du för leda Hornboskapens verksamhet. Du är ansvarig för att Hornboskapens instrument och notsamling hålls intakta. Du är även nationens representant i orkesterkonventet.

Musikanföraren väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III, i första hand på förslag av Hornboskapen.

NATIONSFOTOGRAF
Som nationsfotograf ansvarar du för att nationens verksamhet dokumenteras i bild. Framförallt ska verksamheter som gasquer, middagar och andra officiella tillställningar förevigas. Du har även ansvar för att handha nationens fotoarkiv med omsorg. Du är även ansvarig för att nationens ämbetsverkatavla blir färdigställd till recentiorsgasquen. Nationsfotografen väljs för en period om en termin på Landskap III.

NATIONSNÄMNDSLEDAMOT

Nationsnämnden är nationens styrelse och består av kuratelet, åtta ledamöter samt två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, granskar de månadsrapporter kuratorerna lägger fram, samt tredje kurators aktivitetsredovisningar.

Nationsnämndsledamöter väljs omlott för en period om två år på vårterminens Landskap III.

NATIONSNÄMNDSSUPPLEANT
Nationsnämnden består av tre kuratorer, åtta ledamöter och två suppleanter. Nämnden tar beslut rörande nationens verksamhet och inriktning, granskar de månadsrapporter kuratorerna lägger fram samt tredje kurators aktivitetsredovisningar. Suppleanter väljs omlott för en period om ett år på vårterminens Landskap III.

NÄMNDSEKRETERARE
Som nämndsekreterare är du nationens sekreterare i Landskapet, nationsfullmäktige och nationsnämnden. Ämbetet underlättas av att du har vana av protokollföring eller styrelsearbete.

Nämndsekreteraren väljs för en period om termin på Landskap III.

PROGRAMSEKRETERARE
Som programsekreterare ansvarar du för att boka talare till nationens talarträffar. Du ansvarar gemensamt med t-träffsvärdarna för genomförandet av talarträffen. Ditt arbete består bland annat av att boka talare och att marknadsföra talarträffen vilket bör påbörjas i mycket god tid.

Programsekreterare väljs för en period om en termin på Landskap I.

PROGRAMVÄRD
Som programvärd ansvarar du för den programverksamhet som inte åligger annan ämbetsverkare, exempelvis sångboksfesten. Höstens kräftskiva och vårens SNally. Ämbetet ger dig möjlighet att vara kreativ i arrangerandet av aktiviteter och evenemang då nya idéer och evenemang välkomnas.

Två programvärdar som väljs på en period om en termin på Landskap II.

RECENTIORSVÄRD
Som recentiorsvärd ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för mottagande och välkomnande av nationens recentiorer. Tillsammans med de internationella sekreterarna ansvarar du för inskrivning av

nya nationsmedlemmar. Dessutom är du tillsammans med dina två kollegor ansvarig för nationens mottagningsprogram för de nyanlända studenterna. Som recentiorsvärd arbetar du intensivt i början av terminen och måste därför kunna lägga mycket tid på din ämbetsutövning. Under terminen fungerar du
som stöd för recentiorerna på nationen och arrangerar aktiviteter för dem.

Nationen har tre recentiorsvärdar som väljs omlott på en tid av ett år. Två väljs på höstterminens och en på vårterminens respektive Landskap II.

RECENTIORSUTSKOTTSLEDAMOT
Som ledamot i recentiorsutskottet är det ditt ansvar att vara recentiorsvärdarna och de internationella sekreterarna behjälplig under inskrivningen. Det åligger varje ledamot att mingla under inskrivningens mer hektiska perioder samt att delta som fadder under nationens recentiorsmottagningar.

Fem stycken ledamöter väljs för en period om en termin på Landskap III.

REDAKTÖR
Som redaktör ansvarar du, tillsammans med din kollega, för produktionen av den prisbelönta nationstidningen Aktuellt. Redaktörerna bär ansvaret för layout och textval under överseende av ansvarig utgivare. Ämbetet är ansvarskrävande och arbetet underlättas av kreativitet.

Två redaktörer som väljs omlott för en period om ett år på Landskap II.

REVISOR FÖR FÖRSTE KURATOR OCH STIPENDIENÄMNDEN
Som revisor för förste kurator och stipendienämnden är det ditt ansvar att granska förste kurators arbete under terminen samt ansvara för den terminsvisa revisionen. Som revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och förste kurators arbetsuppgifter.

Revisor för förste kurator och stipendienämnden väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III, i första hand på förslag från Valnämnden.

REVISOR FÖR ANDRE KURATOR
Som revisor för andre kurator är det ditt ansvar att granska förste kurators arbete under terminen samt ansvara för den terminsvisa revisionen. Som revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och andre kurators arbetsuppgifter.

Revisor för andre kurator väljs för en period om ett år på höstterminens Landskap III, i första hand på förslag från Valnämnden.

REVISOR FÖR TREDJE KURATOR
Som revisor för tredje kurator är det ditt ansvar att granska förste kurators arbete under terminen samt ansvara för den terminsvisa revisionen. Som revisor ska du ha goda kunskaper om nationens funktion och tredje kurators arbetsuppgifter.

Revisor för tredje kurator väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III, i första hand på förslag från Valnämnden.

SKATTMÄSTARE
Som skattmästare är du ansvarig för de pågående aktiviteterna inom förvaltningsdirektionens ansvarsområde. Detaljerad ämbetsbeskrivning för skattmästaren finns i nationens stadga. Valbar till skattmästare är auktoriserad medlem eller tidigare medlem som är känd för integritet, kunskap och
omdöme i ekonomiska frågor.

Skattmästaren väljs för en period om tre år på vårterminens Landskap III.

SLÄPPANSVARIG
Som släppansvarig är du serveringsansvarig och arbetsledare vid nationens släpp efter traditionella fester och gasquer. Du ansvarar för att anställa personal och ser till att nationshuset är städat efter aktiviteten.

Posten tillsätts för en period om en termin av Nationsnämnden.

SPEXDIREKTÖR
Som spexdirektör ansvarar du för nationens gasqueunderhållning och annan spexverksamhet. Spexdirektörerna äger stor konstnärlig frihet i utformandet av föreställningarna. Du ansvarar även för att vårda nationens spexförråd.

Två spexdirektörer väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III.

STADGEUTSKOTTSLEDAMOT
Som stadgeutskottsledamot är det ditt ansvar att se till att nationens beslut följer stadgan, skriva förslag till stadgeändringar och introducera stadgeändringar till landskapet. Stadeutskottet består av tre ledamöter som väljs omlott för en period om ett år.

En väljs på höstterminens och två på vårterminens repsektive Landskap III.

STIPENDIENÄMNDSLEDAMOT
Stipendienämndens huvudsakliga arbete består av att utlysa stipendier, utse eller upprätta förslag till innehavare av nationens stipendier samt godkänna nationspoäng. Stipendienämnden består av nio ledamöter: förste kurator och åtta valda ledamöter.

Ledamöterna väljs omlott för en period om två år på vårterminens Landskap III. Du måste ha varit inskriven i nationen i minst två hela terminer för att kunna bli vald.

Som stipendienämndsledamot får du inte söka nationens penningstipendier under mandatperioden.

STIPENDIESEKRETERARE
Som stipendiesekreterare är det din uppgift att vara sekreterare i stipendienämnden samt bereda och handlägga stipendieärenden. Du ansvarar även för att föra förteckning över innehavare av nationens stipendier. Du är också nationens representant i stipendiekonventet.

Stipendiesekreterare väljs för en period om ett år på höstterminens Landskap III, i första hand på förslag från stipendienämnden. Som stipendiesekreterare får du inte söka nationens penningstipendier under mandatperioden.

SÅNGANFÖRARE
Som sånganförare leder du sången på nationens gasquer, middagar och andra tillställningar.

Sånganföraren väljs för en termin på Landskap III.

T-TRÄFFSVÄRD
Som t-träffsvärd är du ansvarig, tillsammans med programsekreteraren, för genomförandet av nationens T-träffar. Du är ansvarig för att beställa varor och tillaga middagen som serveras vid föredragen. Som t-träffsvärd är du även ansvarig för att beställa varor, ta emot leveranser och tillaga maten till nationens landskapssexor.

Två t-träffsvärdar väljs för en period om en termin på Landskap III.

TEATERDIREKTÖR
Som teaterdirektör leder du nationens teaterverksamhet. I samarbete med spexdirektörerna ansvarar du för att vårda nationens teatergarderob. Du är nationens representant i teaterkonventet.

Teaterdirektören väljs för en period om ett år på vårterminens Landskap III, i första hand på förslag från nationsteatern.

TORSDAGSVÄRD
Som torsdagsvärd ansvarar du för servering och tillagning av ärtsoppa och pannkaka på torsdagar och till nationens recentiorsmottagning. Du är även ansvarig för beställning av varor och mottagande av leveranser.

Nationen har två torsdagsvärdar som väljs för en period om en termin på Landskap III.

TREDJE KURATOR
Som tredje kurator är du huvudansvarig för nationens klubbverk och ska bland annat leda arbetet inom nationens mat- och dryckesverksamhet. Du är även ansvarig för inköp av förbrukningsmaterial och ska till nationsnämnden överlämna redovisning för nationens arrangemang samt restaurangredovisningar. Du är ledamot i nationsnämnden samt nationens representant i Klubbmästarkonventet.

Då tredje kurators ämbetsutövning är mycket viktig och innehåller många olika uppgifter så bör du prata med sittande eller tidigare tredje kuratorer om du är intresserad av posten, alternativt läsa på om arbetsuppgifterna i nationens stadga.

Tredje kurator är ett heltidsämbete som väljs på vårterminens Landskap II för en period om ett år. Valbar är medlem som varit inskriven i nationen i minst tre hela terminer. Ämbetet är berättigat till arvode som bestäms av Landskapet, gratis medlemskap i Seniorföreningen och evighetsbryt.

VALNÄMNDSLEDAMOT
Som valnämndsledamot verkställer, förrättar och förbereder du allmänna val och landskapsval. Fem valnämndsledamöter väljs omlott på en period om ett år.

Tre väljs på vårterminens och två väljs på höstterminens respektive Landskap III.

WEBBREDAKTÖR
Som webbredaktör ansvarar du, i samarbete med övriga medlemmar av marknadsföringsutskottet och kuratelet, för nationens hemsida samt övriga webbaserade mediekanaler. Du är även ledamot i marknadsföringsutskottet.

Webbredaktör väljs på en period om en termin på Landskap II.

Vissa av dessa ämbeten kräver lite erfarenhet för att bli vald, som kurator, restaurangvärdar, klubbmästare, Landskapets ordförande och skattmästare. Om du är intresserad av någon av dessa är det bra att prata med de som har ämbetet nu eller förste kurator för att få reda på vad de innebär. För att bli inspektor eller proinspektor krävs dessutom att man är professor.

Det finns även en hel del andra poster som man kan söka. Dessa kräver inte lika mycket arbete men du får inte heller lika många förmåner. Exempel på dessa är medlem i miljö- eller jämlikhetsgruppen, redaktionsassistent, gasque- eller uthyrningskock, uthyrningsassistent och så vidare. De utlyses på hemsidan eller på nationens sociala medier.