Utlysning av nationsstipendier

Sista dagen för ansökan är fredagen den 20 november. Ansökningsblanketter finns på kuratorsexpeditionen samt på nationens hemsida. Stipendieansökningarna ska ligga i ett kuvert märkt med ”Stipendier” och lämnas i brevlådan utanför kuratorsexpeditionen. Läs blanketterna noga då ofullständiga ansökningar kommer att strykas. Lägg till bevis för släktskap, födelseort, gymnasieexamen och dylikt efter behov.

Du måste vara medlem av Södermanlands-Nerikes nation, inte häfta i förfallen skuld till nationen samt studera minst 22,5 hp vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversistet.

Vid frågor, kontakta stip@snerikes.se

Annells minne

Tilldelas behövande välartad studerande tillhörande Södermanlands-Nerikes nation med företrädesrätt för dylik studerande som står i släkt- eller skyldskapsföhållande till vice landshövding C. Annell. Får behållas i tre år.

Bagges

Tilldelas en fattig eller behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation med företrädesrätt för dylik studerande av Edvin Bagges släkt. Får behållas i tre år.

Berglunds

Tilldelas medellös studerande av Södermanlands-Nerikes nation som varit medlem i minst två terminer och som är känd för flit, kunskaper och goda seder. Får behållas i två år.

Björson I

Tilldelas fattig teologiestuderande från Södermanland som är medlem i Södermanlands-Nerikes nation och som kan tänka sig fram i Guds ord. Får behållas i fyra år.

Björson II

Tilldelas fattig teologiestuderande från Södermanland som är medlem i Södermanlands-Nerikes nation och som kan tänka sig fram i Guds ord. Får behållas i fyra år.

Blums

Tilldelas skötsam och studiebegåvad medlem av Södermanlands-Nerikes nations som är i behov av ekonomiskt understöd, företrädesvis till sådan som har eller ämnar avlägga examen i det grekiska språket. Får behållas i tre år.

Borgströms

Tilldelas begåvad och skötsam manlig studerande av Södermanlands-Nerikes nation som studerar inom filosofiska fakulteten (nuvarande historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteten). Får behållas i tre år.

Friesendorffs

Tilldelas medellös teologiestuderande av Södermanlands-Nerikes nation med företräde för den som är skriven i Eskilstuna med gymnasieexamen därifrån. Studenten ska även ha studerat vid Uppsala universitet i två år och gjort sig känd för studiebegåvning, flit och goda seder. Får behållas i tre år.

Freundts allmänna

Tilldelas behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation vilken är född i Strängnäs stift eller har avlagt studentexamen vid läroverk inom stiftet med företräde för sökande som skrivit C- uppsats. Får behållas i tre år.

Freundts jurist

Tilldelas behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation tillhörande juridiska fakulteten som gjort sig känd för flit, fallenhet för studier och gott uppförande. Får behållas i tre år.

Freundts sjuk

Tilldelas studerande av Södermanlands-Nerikes nation som är i behov av sjukhjälp. Läkarintyg fordras. Får behållas i tre år.

Grönbergs

Tilldelas studerande som vill fördjupa sig i studiet av statskunskap och/eller den politiska eller ekonomiska historien samt helst till den som vill fördjupa sig i både den historiska och statsvetenskapliga disciplinen. Får behållas i tre år.

Hammarsten

Tilldelas medellös medicinstuderande av Södermanlands-Nerikes nation som gjort sig känd för begåvning och flit samt av oklanderlig vandel. Får behållas i tre år.

Jörgensens

Tilldelas obemedlad behövande student av Södermanlands-Nerikes nation som är född, skriven eller avlagt studentexamen i Södermanland. Får behållas i fyra år.

Kühn I – II – III – IV

Fyra stipendier vilka tilldelas vardera en medlem av Södermanlands-Nerikes nation med företräde för person från Nyköping. Intyg om dop och konfirmation i svenska kyrkan fordras. Får behållas i tre år.

Lars Arvidssons minne

Tilldelas behövande landsman men företräde för studerande från Eskilstuna, Strängnäs samt Jäders socken. Får behållas i tre år.

Jan Mårtenssons

Tilldelas medlem av Södermanlands-Nerikes nation som visat stort intresse för och som studerar freds- och konfliktforskning samt nedrustningsfrågor vid Uppsala universitet. Företräde för studerande som avlagt studentexamen vid Karolinska gymnasiet i Örebro. Behålls endast under vårterminen.

Nils Lundqvists minne

Stipendiet tilldelas medlem av Södermanlands-Nerikes nation som bedriver studier i latin eller grekiska (lägst C-nivå). I andra hand tilldelas stipendiet sökande som använder latin eller grekiska i sina studier och då med företräde för sådan studerande som bedriver studier i latin eller grekiska på lägst 30-poängsnivån. Får behållas i tre år.

Norstedts

Tilldelas behövande och lovande medlem av Södermanlands-Nerikes nation. Får behållas i två år.

Plomans

Tilldelas nationsmedlem som är bördig från Södermanland som har visat flit och intresse för sina studier. Får behållas i två år.

Seipel I – II

Två stipendier vilka tilldelas vardera en begåvad, flitig, mindre bemedlad studerande av synnerlig förtjänst, som under fyra terminer tillhört Södermanlands-Nerikes nation. Får behållas i två år.

SN:s allmänna I – II

Två stipendier vilka tilldelas medellös och behövande studerande, som under minst tre år tillhört Södermanlands-Nerikes nation och som genom sina studiemeriter gjort sig mest förtjänt därav. Sökande måste bedriva heltidsstudier. Får behållas till studiernas slut.

SN:s stipendiesamstiftelse

Stipendiet tilldelas den som genom goda studieresultat är mest förtjänt Får behållas i ett år.

VfN Rumsstipendie

Tilldelas en studerande vid Uppsala universitet, vilken tillhör Södermanlands-Nerikes nation och som avlagt studentexamen vid Nyköpings högre allmänna läroverk, vid ansökan varit inskriven i nationen högst tre år samt är skötsam och behövande. Får behållas i två år.

VfN Nyköping

Tilldelas medlem av Södermanlands-Nerikes nation som bedriver studier vid Uppsala universitet och som tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk, Gripenskolan eller Tessinskolan i minst ett år. Betyg från någon av dessa skolor skall bifogas. Får behållas i tre år.

VfN I – II

Två stipendier vilka tilldelas vardera en medlem av Södermanlands-Nerikes nation, vid Uppsala universitet studerande, som är mindre bemedlad, gjort sig känd för flit och uppförande och i minst två år tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk. Bland de i övrigt kompetenta sökande må de som tillhöra sällskapet VfN komma i åtanke. Får behållas i ett år.

VfN studiefond

Tilldelas medlem av sällskapet VfN som visat flit i sina studier. Får behållas i tre år.

Widebecks

Tilldelas medlem av Södermanlands-Nerikes nation, som för teologiska studier vistas i Uppsala, mindre bemedlad och genom sin akademiska vandel visat sig understöd värdig. Företräde för den som är född i Jäders socken eller Stenkvista socken i Södermanland. Får behållas i tre år.